Regulamin

Regulamin sklepu The Royal Stable

Zwroty
Pokochasz nasze produkty. A jeśli nie, należy wysłać je z powrotem w ciągu 14 dni, a my zajmiemy się resztą. Akceptujemy zwroty wszelkich towarów nieotwieranych, nieuszkodzonych i nieużywanych, jeśli Cię nie satysfakcjonują. Wnioski zwrotu są przetwarzane w ciągu 2-3 dni. Wszelkie zamówienia, które nie zostały jeszcze wysłane można anulować. Nie przyjmujemy jedynie produktów z wyprzedaży.

Obsługa klienta
Choć jesteśmy małą firmą zapewniamy, że obsłużymy Cię po królewsku i dołożymy wszelkich starań aby Twoje doświadczenia z nami były tylko przyjemne. Jeśli tak nie jest, wyślij do nas e-mail. Zareagujemy tak szybko, jak tylko to możliwe. Wszystkie zamówienia są wysyłane z Gniazdowa, w woj. Śląskim, przez Pocztę Polską. Gwarantujemy, że przesyłka zostanie wysłana w ciągu 2 dni od złożenia zamówienia, ale na ogół wychodzi tego samego lub następnego dnia.

Ochrona prywatności
Nikomu nie udostępnimy ani nie oddamy Twoich danych, bo to nie jest miłe, a my jesteśmy miłymi ludźmi.
Nasza strona może korzystać z plików cookie w celu zwiększenia satysfakcji użytkownika. Wszelkie zebrane informacje zostaną wykorzystane w celu personalizacji interfejsu użytkownika lub poprawiania naszej strony internetowej.

Właścicielem serwisu i specjalistą od dobrej obsługi jest:
UP Design Urszula Paliga

ul. Centralna 70
42-350 Gniazdów
NIP:5751818560

Prawa autorskie
Wszelkie zdjęcia, opisy, teksty i grafiki są własnością firmy UP Design Urszula Paliga lub ich prawnych właścicieli. Kopiowanie, jakiekolwiek rozpowszechnianie bez zgody właściciela serwisu lub prawnych właścicieli podlega karze grzywny i pozbawienia wolności zgodnie z obowiązującym w Rzeczypospolitej Kodeksem Karnym.

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY:
Postanowienia ogólne

Właścicielem Sklepu Royal Stable jest firma:
UP Design Urszula Paliga
Adres: ul. Centralna 70, 42-350 Gniazdów
NIP: 5751818560
Adres e-mail: shop @ royalstable . eu
tel. 693 439 033

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja postanowień Regulaminu przez Klienta. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jedynie zaproszenie do składania zamówienia z dostawą ograniczoną do terytorium Polski. Wszystkie towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba że w opisie produktu określono inaczej. Sklep nie odpowiada za wyrządzone szkody przez wykorzystanie zakupionych w Sklepie towarów niezgodne z przeznaczeniem, warunkami, zaleceniami i instrukcjami producentów. Klient to osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego.

Definicje i pojęcia użyte w Regulaminie:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach sklepu internetowego;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Royal Stable.

Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą UP Design a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego;

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Rejestracja
Rejestracja w sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna, ale jednocześnie konieczna do złożenia zamówienia i zawarcia umowy zakupu. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu oraz hasło. Po zarejestrowaniu się w Sklepie internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Konto zakładane jest na czas nieoznaczony.
Klient może w każdej chwili wypowiedzieć umowę prowadzenia konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop @ royalstable . eu z prośbą o usunięcie konta Klienta.
Klient może składać reklamacje związane z założeniem i prowadzeniem konta poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: shop @ royalstable . eu. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji oraz odpowie na złożoną reklamację na podany przez Klienta adres e-mail.
Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep Royal Stable i nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych.
Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa.

Polityka prywatności:

1. Administratorem danych osobowych jest właściciel sklepu (zwany dalej Administratorem lub Usługodawcą). Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie opublikowanym na stronach Sklepu Internetowego. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania lub usuwania.

2. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych, a brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie umowy.

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
• przetwarzane zgodnie z prawem
• zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
• merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
• przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

5. W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:

• Imię i nazwisko – niezbędne do wysyłki zamówienia i wystawienia faktury
• Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego towaru.
• Nr telefonu –  niezbędny do wysyłki zamówienia
• Adres e-mail – poprzez e-mail wysyłamy potwierdzenie zamówienia. W   niektórych przypadkach jego podanie jest niezbędne do realizacji dostawy lub przysłania potwierdzenia wydania paczki do doręczenia przez firmę kurierską
• Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w  Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach  systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach  statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
• Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania  serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej

6. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

7. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

8. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

a) przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.

b) podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

9. Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

Płatności:
Ceny towarów nie uwzględniają kosztów usługi przesyłki. Koszt usługi transportu pokrywa Klient. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą. Na wpłatę czekamy do 3 dni, po tym czasie złożone zamówienie będzie anulowane. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
płatność przy odbiorze – należność pobiera kurier
płatność przelewem – należność należy uiścić drogą elektroniczną poprzez system tpay.com.

Koszt dostawy:
Zamówienia zostaną wysłane w ciągu 3 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na koncie lub złożenia zamówienia za pobraniem. W przypadku możliwych opóźnień wysyłki – Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie drogą e-mail.
Dostawy realizowane są przez DHL, DPD lub Pocztę Polską, a koszt zamówień podany przy zamówieniu. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie w zależności od kraju. Koszt przesyłki pokrywany jest przez Klienta.

Zwroty i wymiana:
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 (czternaście) dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem na adres Sklepu. Wymogiem jest powiadomienie Sklepu o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem e-mail shop @ royalstable . eu
Zwracany towar musi być nieużywany i czysty, z oryginalnymi metkami, pozbawiony zapachów.
Pieniądze odesłane zostaną na podany przez Klienta numer konta w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania towaru przez sklep Royal Stable.
Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. Dotyczy to między innymi produktów wykonanych na indywidualne zamówienie. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: ul. Centralna 70, 42-350 Gniazdów.
Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
W przypadku odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, jest to równoznaczne z odstąpieniem od umowy sprzedaży. Zamówiony towar wraca do Sklepu, a Klient zostanie obciążony kosztami zwrotu przesyłki.

Reklamacje towarów:
W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową reklamacja powinna zostać zgłoszona niezwłocznie na adres e-mail: shop @ royalstable . eu. W tytule e-maila prosimy podać REKLAMACJA oraz numer zamówienia. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji na adres Sklepu.
W przypadku gdy, reklamacja będzie uzasadniona, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (przykładowo z powodu wyczerpania zapasów), Royal Stable zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne towary do wyboru. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Royal Stable zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
Sklep w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji i zwrotu towaru.
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą jedynie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności doręczyciela.

Postanowienia końcowe:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach ustawy konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Życzymy udanych zakupów!
Zespół The Royal Stable